Ansök om hyresreduktion från Anna Johansson Visborgs stiftelse för år 2022

Du som har hyreskontrakt i Anna Johansson Visborgs stiftelse har möjlighet att ansöka om hyresreduktion.

Anna Johansson Visborg var bryggeriarbeterska och en handlingskraftig kvinna. Hon var fackligt och politisk aktiv. Under sin livstid förvärvade Anna fastigheter som stiftelsen förvaltar. Anna värnade dem som har det svårt ekonomiskt och hennes önskan var att kunna stötta behövande.

Stiftelsen vill informera dig om att det finns möjlighet att ansöka om hyresreduktion från stiftelsen. Nedan ser du vilka regler som gäller för att ansöka om hyresreduktion. Stiftelsen följer Skatteverkets definition av behövande.

Ansökan är uppdelad i två perioder:

Period 1 januari 2022 – april 2022 avser inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt deklaration för 2020 samt beslut om slutlig skatt för 2020.

Period 2 maj 2022 – december 2022 avser inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt deklaration för 2021 samt beslut om slutlig skatt för 2021.

1. Inkomst

Din årsinkomst för period 1 får inte överstiga 4 prisbasbelopp, för närvarande totalt 189 200 kronor. För period 2 är beloppet 190 400 kronor

Om du har hemmavarande barn eller sambo/partner/make/maka får du göra tillägg med ett prisbasbelopp per person. Dessa personers inkomster och förmögenhet ska också beaktas.

2. Förmögenhet

Förmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp, 47 300 kronor period 1 och 47 600 kronor för period 2.

Du verifierar att du inte har förmögenhet utöver detta belopp.

Till din ansökan bifogar du din och hemmavarande barns samt sambo/partner/make/makas slutliga deklaration enligt respektive period samt handlingar som visar vilken eventuell förmögenhet du/ni har. Skriv under din ansökan med “Jag intygar att jag uppfyller inkomst- och förmögenhetskraven”. Lämna även kontaktuppgifter, adress, telefon och eventuell e-postadress.

Ansökningsperioden är rullande under perioden januari – april 2022 samt perioden maj-december 2022. Beslut tas rullande av stiftelsens styrelse. Besked lämnas efter beslut.

Sänd in din ansökan till – märk kuvertet med ”Hyresreduktion hyresgäst”

Anna Johansson Visborgs stiftelse c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB Box 171 43, 104 62 Stockholm eller via mail till ordf.ajvs@gmail.com

För frågor: ordf.ajvs@gmail.com